Välkommen till symposiet Folkligt skrivande 1750-1950: Dagböcker som källor till vardagligt liv och emancipatoriskt skrivande!

Från senare delen av 1700-talet började vanligt folk att skriva ned dagshändelser i almanackor, dagböcker, notisböcker och journaler. Därigenom skapades källor som berör människors vardagliga erfarenheter och levnadsomständigheter, men också källor till den allmänna skriftkulturens framväxt i breda lager, olika skriftpraktiker, språklig variation och social emancipation. De kan också vara källor gällande klimat, markanvändning, ekologiska system och krishantering.

Under symposiet ger vi exempel på hur dagböcker används i forskning och vi diskuterar även hur vi kan göra dessa källor tillgängliga digitalt.

Vi välkomnar intresserade i alla skeden av sin karriär och oberoende av vetenskaplig inriktning att delta, och vi erbjuder ett forum för diskussion, nya idéer, perspektiv och kontakter. Symposiet inklusive middag 4.10 och lunch 5.10 samt kaffe båda dagarna är gratis för alla deltagare.