Call for papers

Workshop vid Åbo Akademi 14–15.11.2024

Vi bjuder in till en workshop om förvisningar i Norden och Östersjöområdet under förmodern tid. I våra dagars Norden är temat tyvärr aktuellt. I det förflutna kunde förvisning innefatta många olika slags åtgärder – såsom avvisning, utvisning, utväxling, deportationer och andra tvångsförflyttningar eller order att försvinna. Både enskilda och grupper förvisades från städer och län samt från olika delar av konglomeratstater och imperier. Under tidigmodern tid var förvisning också ett straff som utdömdes lokalt för stöld, sedlighetsbrott eller lösdriveri. Detta kunde även utgöra en form av tvångsemigration som anknöt till kolonisation. 

Förvisning har i förhållandevis liten omfattning belysts i forskning om det förmoderna Norden. Som värdar för denna workshop står forskarna i två sammanlänkade projekt vid Åbo Akademi: ”Waves of banishments? Regulations and practices of expulsion in Northern Europe 1450–1900” (FA 2021) och ”’Packa sin kos’ – studier om förvisade och utvisningsdomar under fyra sekel” (SKF 2021). I fallstudier granskar vi både orts- och landsförvisningar, förfaranden som skedde lokalt, regionalt och överstatligt i det svenska riket och dess östra del, som 1809 blev ett storfurstendöme inom det ryska imperiet. Dessutom beaktas förändringar av och ambivalens i reglering. Vi uppmärksammar främst förvisningar som drabbade personer i lägre sociala skikt och minoriteter av olika slag.  

Till workshoppen vill vi samla forskare som utifrån olika perspektiv utforskar denna mångfasetterade tematik. Vi välkomnar presentationer som knyter an till den problematik som vi arbetar med och som berör olika delar av Norden och Östersjöområdet. Det normativa materialet – lagarna, förordningarna och stadsprivilegierna – innehöll stipuleringar om förvisning, men till den förmoderna statens natur hörde också att det fanns stort utrymme för lokala sedvänjor. Därför är regionala jämförelser viktiga vid sidan av de tidsmässiga.  

Vi söker huvudsakligen bidrag som berör tillämpningar av föreliggande reglering:

  • När och i vilken omfattning förvisades människor? På vilka grunder?
  • Var utvisningarna speciellt frekventa under vissa perioder?
  • Vilka var de människor och instanser som hade makt att utvisa människor ur stater eller förpassa dem ut ur städer och län?
  • När de tillgängliga källorna tillåter, sätts de utvisade i fokus: Hur agerade de personer som riskerade förvisning? Kan vi veta något om de utvisades egna åtgärder och deras fortsatta livsöden? 

Anmäl ditt intresse för presentation av ett paper senast den 31 maj 2024: sänd e-post till Kasper Kepsu (kasper.kepsu@abo.fi) med förslag på titel, en kort abstract (ca 200 ord) och en kortfattad CV. 

Bekräftelse på medverkan ges före den 20 juni 2024. Kost och logi i Åbo erbjuds och vi ersätter även resekostnader. 

Deltagarna ombes att sända in ett kortare paper (8–10 sidor) senast den 30 oktober 2024. Under vår workshop i Åbo den 14–15 november kan bidragen presenteras på svenska, danska, norska eller engelska. Svenska är det huvudsakliga språket och deltagande förutsätter förståelse av skandinaviska språk. Vår avsikt är att utforma en antologi kring tematiken.  

Varmt välkomna!