Strategi för verksamheten 2016-2018

Lägesanalys

Läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet erbjuder nya utmaningar för de finlandssvenska skolorna. Exempel på nyheter är det ämnesintegrerade lärande och den ökande digitaliseringen. Till digitaliseringen hör en grundläggande förståelse för hur den digitala världen byggs upp och fungerar.
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan (RC) har utmärkta möjligheter att stärka sin position som den naturliga kontaktpunkten för finlandssvenska skolor, lärare, studerande, elever och hem. RC vill upprätthålla högsta kvalitet i sin verksamhet genom att bidra med inspiration och nya metoder för bättre förståelse och lärandemiljö inom naturvetenskaper och teknik. Resurspersonerna är RC:s viktigaste resurs. RC samarbetar aktivt med till exempel nätverket LUMA-center Finland och strävar efter att bygga upp och upprätthålla ett nordiskt kontaktnät med motsvarande aktörer.

Mission

 • Stöda lärarna att ge en grund inom matematik, naturvetenskap och teknik i åk F-6 inom den grundläggande utbildningen
 • Bidra till att upprätthålla och öka intresset för matematik, naturvetenskaper och teknik i åk 7-9, gymnasiet och inom övriga utbildningar på andra stadiet
 • Främja rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier
 • Fungera som en inspiratör och handledare för lärare kring forskningsbaserade arbetssätt och nya idéer i undervisningen
 • Kontinuerligt utvärdera och förbättra den egna verksamheten

Vision

RC vill vara den mest centrala mötesplatsen för lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Verksamhetsprinciper

 • RC:s målgrupp utgörs i huvudsak av lärarna i de svenska skolorna i Finland
 • RC byggs upp av engagerade resurspersoner som har kännedom om sitt ämnesområde och håller aktiv kontakt med lärarna
 • RC satsar på pilotverksamhet för nya metoder och material i matematik, naturvetenskap och teknik för grundläggande utbildning och andra stadiets utbildningar
 • RC förmedlar aktuell information till lärare, skolledning och föräldrar
 • RC erbjuder studiebesök, fortbildning och handledning för att ge insikt i naturvetenskap och teknik i teori och praktik
 • RC skapar och upprätthåller nationella och internationella samarbeten som inkluderar näringsliv, offentliga och tredje sektorn