Att arbeta formativt med en faktatext

Arbeta_formativt

Foto från S:t Karins svenska skola (Pekka Tenhonen)

I det följande presenteras en lärstrategi som dels tar fasta på elevens förkunskap och erfarenheter och dels tränar elevens studieteknik i läsandet av faktatexter. Strategin är utarbetad efter den brittiska forskaren Jonathan Osbornes modell ”Anticipation guide”. Här följer en kort beskrivning av de olika stegen i modellen (jämför stegen med tabellen nedan).

  1. Före lektionen: Läraren väljer ut en faktatext där det valda ämnesinnehållet och nyckelbegreppen presenteras. Läraren skapar en blankett och skriver in några utvalda påståenden i första kolumnen.
  2. Presentera målsättningen och temat för eleverna. Be dem sedan en och en läsa påståendena i tabellens första kolumn och märka för det svar de väljer i kolumnen ”Så här tänker jag”.
  3. Låt eleverna parvis diskutera igenom de olika påståendena. Eleverna tränar sig i att motivera varför de har svarat som de har gjort och samtidigt får eleverna eventuellt höra argument för andra svar.
  4. Visa texten för eleverna. Eleven läser nu den givna texten där temat behandlas. Under genomläsningen söker eleven fram de ställen i texten där påståendena från den första kolumnen besvaras och samtidigt märker eleven igen för alternativet sant eller falskt och skriver in en lämplig förklaring eller motivering ur texten.
  5. Eleverna kan sedan igen parvis eller i små grupper jämföra sina svar och exempel med hjälp av andra källor kolla upp de påståenden där åsikterna går i sär.
  6. Viktiga/nya frågor som har dykt upp diskuteras i helklass.

Förutom naturvetenskapligt lärande handlar det om formativ bedömning och om flera av de mångsidiga kompetenserna i läroplanen.

Två exempel på förkunskapsguider som lärstrategi. Det första exemplet baserar sig på en faktatext kring fotosyntesen (Källa: Osborne, Jonathan (2016) Reading to learn in Science. Stanford University (översättning och bearbetning av Ann-Catherine Henriksson). I det andra exemplet handlar texten om hur djuren har anpassat sig till kyla och brist på föda (Från ”Djur som sover på vintern” i läromedlet Omvärlden 3, Schildts & Söderströms, s.60-61).

Exempel 1.

Påstående Så här tänker jag Så här sägs det i texten Bevis från texten
Genom fotosyntesen produceras mat till växterna

 

sant/falskt sant/falskt
Växterna får sin mat från jorden

 

sant/falskt sant/falskt

Exempel 2.

Påstående Så här tänker jag Så här sägs det i texten Bevis från texten
Björnen sover på vintern sant/falskt sant/falskt
Igelkotten behöver äta ofta under vintern för att klara kylan sant/falskt sant/falskt
Ett djur som sover på vintern kan vakna och gå ut men inte ett djur som är i dvala sant/falskt sant/falskt

Som fortsättning kan eleverna t.ex. skriva en faktaruta kring nyckelbegreppen i texten, markera svåra ord, skriva frågor till texten eller återberätta den för varandra med hjälp av bilden på sidan.

För den som önskar läsa mer om hur modersmålsinlärningen och naturvetenskapligt lärande kan stöda varandra rekommenderas t.ex. artikeln Pearson et al (2010). Literacy and Science: Each in the service of the other. Science 328, 459-463.  http://www.readinghalloffame.org/sites/default/files/Literary_and_Science_-_Each_in_the_Service_of_the_Other_copy.pdf

Ann-Catherine Henriksson, resursperson

Creative Commons -lisenssi