Natur i vardagen

Lärande i naturen som en del av elevernas vardag

Niina Ruuska, projektanställd, LUMA Finland

Under exkursioner till skolans närskog kan eleverna leva sig in i en upptäcktsresandes roll.

De färdiga inlärningshelheterna och tipspaketen som utarbetats för lärarna ger inspiration och hjälp för att planera en utflykt. Inom LUMA-Finland projekten Från skogen till mikroskopet och Mobillaboratoriet (finansierat av UKM)  har man utvecklat lämpliga helheter för grundskolan och de sprids nu till hela Finland via workshopar. Den 16 mars ordnades en tvåspråkig workshop i Luostarivuori skola i Åbo, där ett femtiotal lärare från Egentliga Finland fick bekanta sig med läromaterialet och arbetsmetoderna.

Mikroskop till hjälp på jakt efter små kryp

Lärarna i åk 1-6 uppmuntras med hjälp av de lärohelheter som framtagits i projektet att tillsammans med sina elever iaktta naturen. Materialet innehåller också presentationer av behändiga fältmikroskop som hjälpmedel i undervisningen.

-Vi har inspirerats av den nya läroplanen. Den framhäver betydelsen av forskningsinriktad undervisning, fältstudier samt ett ansvarsfullt förhållande till miljön säger projektledare Helen Cooper.

Tanken är att eleverna under utflykter i skogen ska bekanta sig med naturens mångfald med hjälp av de egna sinnena. Därefter tar man till mikroskopen. Mikroskopen hjälper till att upptäcka en mångsidighet som är svår att se med blotta ögat. Via mikroskopet vaknar den gröna mattan av mossa till liv. Småkrypen kommer fram på mobilapparatens skärm. Under utflykterna lär sig barnen också att klä sig enligt väderlek och att röra sig tryggt i naturen.

Fråga, forska, fundera

Mobillaboratoriet är avsett för högstadieelever. Materialet hjälper lärarna hur olika mätapparater för vattenanalys används och hur resultaten kan tolkas. I fall skolan inte har lämpliga mätinstrument är det möjligt att låna via Sydvästra Finlands LUMA-center. Man kan t.ex. ta vattenprov från en sjö, en bäck som mynnar från en myr eller från vattendrag i  jordbruksområden. Vid jämförelse av mätresultat framkommer inverkan av jordmån och omgivande miljötyp. Detta hjälper att förstå och utvärdera den påverkan som mänskliga aktiviteter har på vattendragens tillstånd. Samtidigt lär sig eleverna att använda geografiska informationssystem.

– Har man möjlighet att regelbundet ta prov från samma vattendrag är det t.ex. möjligt att upptäcka de förändringar som jordbruket förorsakar under våren förklarar Jaakko Lamminpää från Sydvästra Finlands LUMA-center. Det är också intressant att tillsammans med eleverna fundera över andra tänkbara orsaker bakom förändringarna.

På basen av mätresultaten kan man också ställa följdfrågor: Än sen om vattnet är surt – vad gör det för en skillnad? Påverkar det levnadsmiljön för fiskar och andra organismer? Frågorna hjälper eleverna att iaktta och förstå orsakssamband.

Värna om din omgivning är en inlärningshelhet som är avsedd för eleverna i grundskolans högre klasser. Materialet stöder deras utveckling till ansvarsfulla medborgare, engagerade för att nå och upprätthålla en hållbar livsstil. Ansvarsfullheten sträcker sig från den egna närmiljön till globala miljöfrågor.

Tilläggsinformation:

  • Webbmaterialet är tillgängligt för alla, och kan vara till nytta även för naturskolor och -klubbar.
  • Mikroskop och mätinstrument för vattenanalys kan lånas av Sydvästra Finlands LUMA-center.
  • Inlärningshelheterna och det tvåspråkiga materialet har utarbetats av forskare från Åbo Akademi och Åbo Universitet i samråd med lärare och miljöpedagoger.
  • Alla inlärningshelheter kan tillämpas i årskurs 1-9.
  • Det nationella utvecklingsprogrammet inom LUMA-Finland finansieras av utbildnings- och kulturministeriet

Projektets webbmaterial hittas på Sydvästra Finlands LUMA-center: http://luma.utu.fi/opettajille/

Kontaktuppgifter:

Jaakko Lamminpää, Sydvästra Finlands LUMA-center, jhlamm@utu.fi

Helen Cooper, LUMA-center Åbo Akademi, hcooper@abo.fi