Ledare

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan – RC – fyller 10 år i år, 2017. För att förstärka vårt brand har vi beslutat börja kalla oss Skolresurs.fi eller bara Skolresurs, dvs. samma namn som vår hemsida har –  www.skolresurs.fi. Det officiella namnet förblir RC (alltså det långa namnet) men då vi talar om oss och vår verksamhet, kommer vi att i fortsättningen använda oss av brandnamnet Skolresurs.fi.

Vi har också gjort en liten justering i vår logo. Kuben kvarstår, men ”Skolresurs.fi” kommer in i texten. Med den här lilla förändringen, vill vi göra det enkelt för alla att komma ihåg oss. Lite egoisms finns också med: det var så himla långt att alltid uttala det långa namnet, även om det ju väldigt bra beskriver vad vi gör. Ofta blev det att bara säga RC, vilket sen i sin tur inte nödvändigtvis sade något för en oinvigd. Vi hoppas att Skolresurs.fi nu skall tjäna båda syftena, dvs. både vara kort men ändå beskrivande.

Barns och ungdomars sviktande intresse för och kunskaper i naturvetenskap och framförallt matematik har igen varit synligt framme i dagspressen. Bra så! Viktigt att göra alla uppmärksamma på det här. Jag vill tro att skutan håller på att vända. Det verkar finnas en bredare – mera generell – medvetenhet i samhället än tidigare om att ett gott kunnande i matematik, naturvetenskaper och teknik är av yttersta vikt för samhället Finland.

Och det finns ju faktiskt en hel del aktiviteter på gång, tex. inom vårt eget Skolresurs.fi, eller inom det nationella LUMA programmet, (LUMA = Luonnontieteet ja matematiikka) vars huvudmål är att inspirera och stöda för- och grundskolelever att studera naturvetenskaper, matematik och teknologi i skolan, samt även senare stöda och inspirera ungdomarna till fortsatta studier inom nämnda ämnen.

Sammanställde nyligen Skolresurs.fi:s verksamhetsberättelse för 2016 och kunde med glädje konstatera att vi under året haft ca 50 evenemang  riktade till lärare och elever i Svenskfinland med sammanlagt ca 1500 deltagare. Det här blir i medeltal nästan ett evenemang per vecka med 30 deltagare per evenemang.

Inte heller LUMA programmet är litet. Faktum är att dess omfattning kan t.o.m. verka svårt att greppa då det dyker upp i så många olika sammanhang. Men programmet med alla dess aktiviteter innehåller mycket nyttigt och tjänar nog ett gott syfte. På finlandssvenskt håll har vi bara utmaningen att få ut det mesta av dessa aktiviteter, men här hoppas jag att Skolresurs.fi skall kunna fungera som en sammanlänkande kanal.

Men trots alla dessa goda initiativ och stödande aktiviteter, verkar mätarna peka nedåt. Varför fortsätter intresset bland barn och unga för matematik, naturvetenskap och teknik att minska? Missar vi någon viktig del i vårt arbete? Dränker vi oss i alla fina initiativ och goda uppsåt?

Har faktiskt ägnat en hel del tid åt dessa frågor under mitt första halvår som verksamhetsledare. Till exempel den sista frågan har dykt upp i mitt huvud i flera sammanhang då jag uppmärksammats på den enorma arbetsbörda som idag lastas på lärare och pedagoger. Hur hitta tiden till att omsätta den nya läroplanen till genomförbar undervisning samtidigt som man borde fortbilda sig i nya metoder och ämnesövergripande vinklingar.

Efter ett halvt år har jag inte kommit längre än att jag konstaterat att vi måste våga ställa dylika frågor och att inga enkla eller entydiga svar verkar finnas. Men på Skolresurs.fi finns resursteamet bestående av 19 entusiastiska personer som tillsammans med er ute på fältet fortsättningsvis är färdiga att ta sig an bl.a. dessa frågeställningar. Kontakta oss, diskutera med oss och idéa tillsammans med oss fram sådana aktiviteter och sådant material som ni tycker ökar intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar och stöder er undervisning i dessa ämnen. Vi har bl.a. nyss arbetat fram ett frågeformulär (http://bit.ly/skolresurs) kring detta till alla Svenskfinlands grundskole- och gymnasielärare. Hitta några extra minuter (de där jag just här ovan skrev om att ni har så ont om  J) och svara på frågorna.

Med denna inbjudan vill jag önska er en riktigt god fortsättning på vårvintern.

Benco Skrifvars
Verksamhetsledare
Skolresurs.fi