Kategoriarkiv: Gymnasium

Fortbildning: Digitala geomedier

Digitala geomedier i undervisningen

Flyer: Flyer_Digitala geomedier

Målgrupp: Klasslärare och ämneslärare åk 7-9 + gymnasier

  • Digitala applikationer, kartverktyg och sensorer länkade till GPS
  • Tillgängligt satellitdata som öppet kan användas
  • Verktygen användbara i alla ämnen och temahelheter – t.ex. geografi, omgivningslära, historia, religion och gymnastik – och konkret kopplat till undervisningen och läroplanen
  • Kursen innefattar tre närstudietillfällen, du avgör  själv om du deltar i hela kursen eller i enskilda delar

Kursdragare: Mia Skog, Höjdens skola, Raseborg; Charlotte Elf, Kotka svenska samskola;  Jan Holmgård, Sursik skola, Pedersöre

Närstudier: Tisdag 11.10.2016, kl 15-18, tisdag 14.2.2017, kl 9-15 , måndag 3 april 2017, kl 15-18
Plats: Åbo, Centret för livslångt lärande, Fabriksgatan 2
Kontakt: Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg@abo.fi /046 920 2007)
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Forskningens värld

Forsk­ning­ens värld be­står av en se­rie kor­ta fil­mer (ca 5 min), där unga fors­ka­re från Åbo Aka­de­mi be­rät­tar om sitt ar­be­te. I fil­mer­na för­kla­rar de var­för de blev in­tres­se­ra­de av sitt äm­ne, de pre­sen­te­rar sin forsk­ning, be­rät­tar vad de gör i prak­ti­ken och vil­ken be­ty­del­se de­ras forsk­ning har för vårt sam­häl­le och vår fram­tid.

Fil­mer­na är främst rik­ta­de till stu­de­ran­de i gym­na­si­er.

 

En samling experiment

Nedan finns en lista på olika kemiexperiment. Om något intresserar, var vänlig och ta kontakt med RC:s koordinator.

Bestämning av C-vitamin
De sju glasens hemlighet
Demonstration av katalys
Eldiga experiment
En röstaktiverad kemisk reaktion
En endoterm reaktion
Experiment med brustabletter
Fluorescens med kinin
Gummiband
Huvudbry i organisk kemi
Industribesök som en del av kemiundervisningen
Jordbrukskemi
Kemisk jämvikt
Kemisk reaktion eller fysikalisk förändring?
Kemiska bindningar – begreppskarta
Kopparcykel
Kärlekens kemi
Matens kemi
Mode och skönhet
Organisk kemi – begreppskarta
Polära och opolära vätskor
Rostförsök
Salta potatisvattnet?
Samarbetsglass
Solnedgång
Sura frukter
Söt frusen potatis
Vatten blir till vin
Vatten – is – snö

 

Dana-projektets videoinstruktioner

Hur koppla Verniers mätsensorer till datorn
– på Youtube: http://youtu.be/rkpRCmiSTa

Ljudets hastighet (Vernier)
– som pdf: Ljudets hastighet
– på Youtube: http://youtu.be/9vbYWFWsNZc

Absorbans, Bestämning av jämviktskonstant (Vernier)
– som pdf: Bestämning av jämviktskonstant
– på Youtube: http://youtu.be/gGFQvvWPHGs

Kondensatorurladdning (Vernier)
– som pdf: Kondensatorurladdning
– på Youtube: http://youtu.be/njr37yOwQY0

Elektromagnetisk induktion (Vernier)
– som pdf: Elektromagnetisk induktion
– på Youtube: http://youtu.be/3jNKX5rvTIQ

Harmonisk svängningsrörelse (Vernier)
– som pdf: Harmonisk svängningsrörelse
– på Youtube: http://youtu.be/Lz5e0Y7cZhw (del 1)
http://youtu.be/QcLAHJEmY2g (del 2)

Vilo- och rörelsefriktion (Vernier)
– som pdf: Vilo- och rörelsefriktion
– på Youtube: http://youtu.be/Q-ZygKDbeMs

Kalibrering av Pascos droppräknare
– på Youtube: http://youtu.be/cciauZrdLgA

Kalibrering av Pascos pH-mätare
– på Youtube: http://youtu.be/Zi2P_O7TySQ

Titrering av en stark syra med en stark bas (Pasco)
– på Youtube: http://youtu.be/b3T-hbSO-1M

Koppling av Pascos utrustning
– på Youtube: http://youtu.be/quA7lmgRDxE

Spänningen i en solcell (Pasco)
– som pdf: Spänningen i en solcell
– på Youtube: http://youtu.be/LSlU93Iw2xY

Rörelsemängdens bevarande (Pasco)
– som pdf: Rörelsemängdens bevarande
– på Youtube: http://youtu.be/B-zWwUhFJTA

Jämfotahopp på kraftplatta (Pasco)
– som pdf: Jämfotahopp på kraftplatta
– på Youtube: http://youtu.be/NJfRdCbTN2M

Newtons andra lag med fjäder (Pasco)
– som pdf: Newtons andra lag
– på Youtube: http://youtu.be/zLtPHA7DMIE

Krossa en pepsiburk (Pasco)
– som pdf: Krossa en Pepsiburk
– på Youtube: http://youtu.be/3O5lMEZNbMw

Specifik värmekapacitet (Pasco)
– som pdf: Specifik värmekapacitet
– på Youtube: http://youtu.be/zYUV176BL98

En vagns rörelse (Pasco)
– som pdf: En vagns rörelse & Energiramp
– på Youtube: http://youtu.be/86kxO6ZwGUM

Boyles lag (Pasco)
– som pdf: Boyles lag
– på Youtube: http://youtu.be/QUKP9144rx4

Växelström (Pasco)
– som pdf: Växelström
– på Youtube: http://youtu.be/VOZIwtFbw1Q

Hooks lag (Pasco)
– som pdf: Hookes lag

Visualisering av data

Ett relativt nytt sätt för datavisualisering är s.k. dynamiska eller rörliga diagram (eng: motion charts). Denna typ av graf blev populariserad i samband med professor Hans Roslings presentationer om ”världens hälsotillstånd”. Gapminder heter en organisation (http://www.gapminder.org/) som utvecklar denna visualiseringsteknik. På Gapminders hemsida finns flera videon där Rosling använder mjukvaran för att visualisera olika datamaterial. Några av dessa bör upplevas! Gapminder har en databas som är välfylld med (förhoppningsvis) tillförlitligt data som berör hälsa, välfärd, energi, miljö och mycket annat.

Läs mer i bilagan!

Visualisering av data_0

Veckans matematikproblem

Veckans matematikproblem är en serie uppgifter från år 2014 som har skapats av matematiklärarstuderande. Uppgifterna publicerades  i LUMA-sanomat under våren 2014 och efter översättning finns de tillgängliga även här. Som lärare har du rätt att modifiera uppgifterna så att de passar för den ålderskategori, det temaområde eller den svårighetsgrad du behöver.

Ärter i flaska
Sinus, cosinus och tangent
Diagram och lägesmått
Spela bingo i koordinatsystem
Vinkelsummor – trianglar och månghörningar

 

Tre fyrsidiga pyramider

Pyramider

TRE FYRSIDIGA PYRAMIDER  är ett arbetsmaterial för olika årskurser

Vikmodellerna kan användas i åk 1 – 8:
–   Klipp, vik, bygg och fundera. Rita ev. mönster på pyramidens sidor före klippandet. (Lim behövs inte!)
–   Två pyramider med likadana basytor kan fogas ihop bas mot bas.

Vikmodellerna med tillhörande räkneuppgifter kan användas i åk 9  och gymnasiet:
–   Observera att det finns två varianter av samma uppgifter! De skiljer sig från varandra endast i frågan om bildseriens utseende: I den ena varianten används färgbilder med lika långa sträckor i samma färg för att förtydliga idén, i den andra är pyramiderna jämngråa och användaren uppmanas färga själv. Välj den du föredrar.
–   I en klass, där det finns elever som tycker det är svårt att räkna med variabler, kan man ju förenkla uppgiften genom att bestämma kantlängden i den första pyramiden, t.ex.  a = 1 . Eller varför inte låta eleverna välja om de vill använda variabeln  a  eller ett bestämt talvärde? Sedan kan man ju jämföra resultaten och diskutera skillnader / likheter.

Eftersom det finns tre olika vikmodeller kunde grupparbete med tre elever per grupp vara lämpligt

(Idén till vikmodellerna är hämtad ur Jaakko Joki: Hahmottavaa geometriaa. Opetushallitus.Yliopistopaino, Helsinki 2004. ISBN 952-13-2162-8)

PyramidBESKRIVNING
PyramidUPPGIFTERv1
PyramidUPPGIFTERv2
PyramidVIKMODELL