Kategoriarkiv: F-6

Länktips

SVT:s serie ”Programmera mera” http://urskola.se/Produkter/196679-Programmera-mera-Vad-ar-maskinkod?utm_campaign=Nov2016&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Nyhetsbrev#Om-serien

Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering

https://studio.code.org/

https://scratch.mit.edu/

http://www.kogics.net/kojo

Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

Veckans matematikproblem

Veckans matematikproblem är en serie uppgifter från år 2014 som har skapats av matematiklärarstuderande. Uppgifterna publicerades  i LUMA-sanomat under våren 2014 och efter översättning finns de tillgängliga även här. Som lärare har du rätt att modifiera uppgifterna så att de passar för den ålderskategori, det temaområde eller den svårighetsgrad du behöver.

Diagram och lägesmått
Vinkelsummor – trianglar och månghörningar

Fortbildning: Digitala geomedier

Digitala geomedier i undervisningen

Flyer: Flyer_Digitala geomedier

Målgrupp: Klasslärare och ämneslärare åk 7-9 + gymnasier

  • Digitala applikationer, kartverktyg och sensorer länkade till GPS
  • Tillgängligt satellitdata som öppet kan användas
  • Verktygen användbara i alla ämnen och temahelheter – t.ex. geografi, omgivningslära, historia, religion och gymnastik – och konkret kopplat till undervisningen och läroplanen
  • Kursen innefattar tre närstudietillfällen, du avgör  själv om du deltar i hela kursen eller i enskilda delar

Kursdragare: Mia Skog, Höjdens skola, Raseborg; Charlotte Elf, Kotka svenska samskola;  Jan Holmgård, Sursik skola, Pedersöre

Närstudier: Tisdag 11.10.2016, kl 15-18, tisdag 14.2.2017, kl 9-15 , måndag 3 april 2017, kl 15-18
Plats: Åbo, Centret för livslångt lärande, Fabriksgatan 2
Kontakt: Cecilia Lundberg (cecilia.lundberg@abo.fi /046 920 2007)
Anmälan: www.cll.fi/anmalan
Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen

Ulos – ut – out!

Ulos – ut – out!

Storevenemanget kring inlärning utomhus

Ulos – ut – out! Arrangeras den 5-6.6.2017 i Åbo och Sagu. Evenemanget börjar med ett seminarium i Åbo slott och fortsätter med workshopar på olika håll i Åbo och dess närområden, samt vid ungdomscentralen Ahtela i Sagu. Temat kring evenemanget är den finska naturen som inlärningsmiljö. Evenemanget förverkligas på finska, svenska och engelska.

Anmälningsblanketter kommer upp i ett senare skede, men just nu kan man påverka valet av föreläsare och workshopsledare. Vem som helst som är intresserad kan ge program förslag!

Kom med och lär er mer om utomhuspedagogik!
Ulos-ut-out

Det utvidgade klassrummet

Hur ska vi gö­ra för att vå­ra ar­bets­pass och ut­fär­der  ut­an­för klass­rum­met inte ska för­bli en­sta­ka lös­ryck­ta hän­del­ser ut­an­för den egent­li­ga un­der­vis­ning­en? Fo­ku­se­rar ele­ver­na un­der ute­pas­sen mera på mat­säck­en än på lä­ran­det? I det ut­vid­ga­de klass­rum­met sker lä­ran­det i au­ten­tis­ka, verk­lig­hets­nä­ra, mil­jö­er i sko­lans när­mil­jö.

Under våren 2017 ordnar RC en kurs för det utvidgade klassrummet.  Läs mer om kursen i dokumentet nedan.

Det utvidgade klassrummet

 

Helhetsplanering i omgivningslära

Under hösten 2016 ordnar RC kursen Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet. Kursen riktar sig till undevisande personal inom 1-6. Kursen är helt nätbaserad och be­hand­lar om­rå­den så­som lä­ran­de­mål, be­döm­ning, re­sur­ser, in­ne­håll och kom­pe­ten­ser, som du som lä­ra­re be­hö­ver be­ak­ta vid se­kvens­pla­ne­ring­en.

Läs mer i nedanstående kursanslag:
Helhetsplanering i omgivningslära

 

Jag undersöker och upptäcker

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan prövade under läsåret 2014 – 2015 ut ett nytt koncept gällande fortbildning. Målgruppen för fortbildningen är klasslärare som arbetar i årskurserna 1 – 6 och som undervisar i läroämnet omgivningslära (för årskurs 5-6 fortfarande biologi-geografi, fysik-kemi). Tre regionala grupper har tillsvidare genomfört kursen. Inför detta läsår har vi fått medel för att starta en fjärde grupp inom kursen i norra Österbotten i januari 2017.

Läs mer i kursanslaget:
Jag undersöker och upptäcker