Alla inlägg av RC

Matematiklyft 3.5.2018 i Helsingfors (UBS-kurs)

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett tillsvidare unikt svenskspråkigt seminarium kring matematik och lärande på UBS i Helsingfors 3.5.2018. I programmet ingår bland annat expertföreläsningar inom centrala områden som matematikdidaktisk forskning, matematiksvårigheter och matematikens tillämpningar samt engagerande workshopar.

Seminariet är avgiftsbelagt.

Mer information här!

Öppna laborationer och undersökande arbetssätt, fortbildning i Vasa våren 2018

Syftet med kursen är att deltagarna ska inspireras till att arbeta med öppna laborationer i sin undervisning, och utveckla sin kunskap om hur man gör det i praktiken.  Fortbildningen består av 4 närstudieeftermiddagar (3 h/ gång). Mellan träffarna ska deltagarna i sin egen undervisning låta eleverna arbeta på ett mera undersökande sätt.

 

Målgrupp:     Lärare i årskurs 7-9, samt i gymnasiet i kemi och fysik

(även biologilärare är välkomna)

Tidpunkt:      Januari-maj 2018 (första träffen är den 25.1)

Plats:             Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ÅA, Strandgatan 2, Vasa

Läs mer om kursen här.

Anmälning senast den 18.1.2018

 

En eftermiddag kring temat forskningsbaserad undervisning inom naturvetenskaper 9.10

Vi ordnar tillsammans med Österbottens LUMA-center den 9.10 i Vasa en eftermiddag där två lärandehelheter som utvecklats tillsammans med lärare presenteras. Du får bekanta dig med metoder och utrustning för undersökande arbetssätt i naturen. Båda lärandehelheterna kan tillämpas på alla nivåer i grundskolan:

Vattenmätningar med Mobillaboratoriet och mikroskopi med Från Skogen till Mikroskopet!

PROGRAMMET I VASA 9.10.2017
Vasa Universitet, Fabriikki, Universitetsstranden 10 Kl.
13.00 Välkommen och introduktion
13.30 Workshop
14.30 Kaffepaus
15.00 – 16.00 Workshop

Anmälning före den 2.10.

Mer information fås av:                                                                                           Ann-Sofie Leppänen, tel.  02 215 4544 ann-sofie.leppanen(a)abo.fi

STV lediganslår skolstipendier

STV lediganslår skolstipendier att sökas hösten 2017. Sista ansökningsdatumet är söndagen den  1 oktober  2017. Närmare info på vår webbplats www.stvif.fi vid http://www.stvif.fi/index.php?page=skolstipendier  där det finns länk till ansökan på nätet.

Vi vill främst stöda innovativ, nyskapande verksamhet och gärna sådant som har potential att utnyttjas av en vidare grupp.  Vi värdesätter samarbete i olika ämnen, i olika organisationer och på olika stadier, och med världen utanför den egna organisationen

Berzeliusdagarna 26-27.1.2018

Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska kemisamfundet. Huvudsyftet är att ge gymnasieelever en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet.

Till Berzeliusdagarna 2018 har Finska kemistsamfundet återigen möjlighet att stå för resor och övernattning för fyra gymnasiestuderande. Svenska kemisamfundet bjuder på program och måltider för samtliga deltagare. Du som läser kemi i gymnasiet kan anmäla ditt intresse till Finska Kemistsamfundet. Deadline för ansökan om att få vara med är den 17.10.2017.

Mer information om Berzeliusdagarna och ansökningsförfarandet finns här: Berzelius2018

Det utvidgade klassrummet

Hur ska vi gö­ra för att vå­ra ar­bets­pass och ut­fär­der  ut­an­för klass­rum­met inte ska för­bli en­sta­ka lös­ryck­ta hän­del­ser ut­an­för den egent­li­ga un­der­vis­ning­en? Fo­ku­se­rar ele­ver­na un­der ute­pas­sen mera på mat­säck­en än på lä­ran­det? I det ut­vid­ga­de klass­rum­met sker lä­ran­det i au­ten­tis­ka, verk­lig­hets­nä­ra, mil­jö­er i sko­lans när­mil­jö.

Under våren 2017 ordnar RC en kurs för det utvidgade klassrummet.  Läs mer om kursen i dokumentet nedan.

Det utvidgade klassrummet

 

Helhetsplanering i omgivningslära

Under hösten 2016 ordnar RC kursen Helhetsplanering i omgivningslära – stöd för sekvensplanering i det nya läroämnet. Kursen riktar sig till undevisande personal inom 1-6. Kursen är helt nätbaserad och be­hand­lar om­rå­den så­som lä­ran­de­mål, be­döm­ning, re­sur­ser, in­ne­håll och kom­pe­ten­ser, som du som lä­ra­re be­hö­ver be­ak­ta vid se­kvens­pla­ne­ring­en.

Läs mer i nedanstående kursanslag:
Helhetsplanering i omgivningslära

 

Jag undersöker och upptäcker

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan prövade under läsåret 2014 – 2015 ut ett nytt koncept gällande fortbildning. Målgruppen för fortbildningen är klasslärare som arbetar i årskurserna 1 – 6 och som undervisar i läroämnet omgivningslära (för årskurs 5-6 fortfarande biologi-geografi, fysik-kemi). Tre regionala grupper har tillsvidare genomfört kursen. Inför detta läsår har vi fått medel för att starta en fjärde grupp inom kursen i norra Österbotten i januari 2017.

Läs mer i kursanslaget:
Jag undersöker och upptäcker