TÄNKARTALKO HÖSTEN 2020

På grund av Covid-19 är vi tvungna att flytta fram det inplanerade Tänkartalkot 17.4 till hösten 2020. Närmare tidpunkt meddelas senare.

Bästa lärare, rektorer, elevvårdare och andra verksamma i den finlandssvenska skolvärlden,

Välkomna på projekt KOMPIS* tänkartalko – en interaktiv fortbildningsdag med rubriken

Nya tag mot skolmobbning – hur främja skoltrivsel i högstadiet?

Projekt KOMPIS-tänkartalko är ett fortbildningsseminarium med ett särskilt uppdrag: att utveckla det mobbningsförebyggande arbetet och främja skoltrivseln bland unga i Svenskfinland. För att lyckas med detta behöver vi er hjälp! Kom därför till Arken i Åbo i höst (närmare tidpunkt meddelas senare) och slå era kloka huvuden ihop med ett gäng forskare från utvecklingspsykologin i Vasa. Tillsammans kan vi nå resultat!

Under dagen kommer vi under ett antal workshoppar att ta få del av forskning i form av en internationell översikt samt resultat från två regionala forskningsprojekt kring skolmobbning. Utgående från detta material diskuterar vi möjligheter, tillämpningar och förslag på lösningar som kan utnyttjas i det egna trivselfrämjande arbetet i skolan.

Med hjälp av interaktiv digital teknik kommer resultatet av diskussionerna att samlas in, sammanställas och distribueras till varje deltagare efter seminariet.

Seminariet är avgiftsfritt, men lunchen bekostar man själv.


WORKSHOPPARNA

Deltagarna delas in i tre grupper som under dagen förflyttar sig mellan följande tre workshop-stationer:

Workshop 1: Hur tar sig mobbning uttryck i dagens skolkontext?
THE STRAND B307

med PD Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Föredrag: Trender inom internationell forskning – rapportering från det senaste årets forskarkonferenser om mobbning och utanförskap

Workshop 2: Mobil-app som verktyg för att främja skoltrivsel bland unga? WESTERMARCK C101

med Alexandra Wasberg, koordinator för projekt REBOOT vid Åbo Akademi.

Föredrag: En vecka i sjuan – rapport från en pilotstudie där högstadieelevers dagliga upplevelser och interaktioner undersöktes via en mobilapplikation.

Workshop 3: Förslag på konkreta metoder att förebygga och hantera mobbning. KÄLLAN C201

med Emma Nyqvist, Emilia Alfthan och Emilia Sandvik, magisterstuderande i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Föredrag: Skolpersonalens erfarenheter av att förebygga och hantera mobbning i skolor i Svenskfinland – preliminär analys av 44 intervjuer som genomförts inom ramen för projekt Kompis ht 2019-vt 2020.


Frågor? Kontakta projektkoordinator Alexandra Wasberg: awasberg@abo.fi