Publicera dig i Budkavlen!

I tidskriften publiceras akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi och folkloristik). Redaktionsrådet välkomnar orginalmanus på 15-20 A4 sidor skrivna på svenska, danska eller norska

Vägledning till författarna

Budkavlen publicerar etnologiska och folkloristika artiklar samt bok- och avhandlingsrecensioner.

Manuskripten skall helst vara skrivna med ordbehandlingsprogrammen Word eller Open Office. Undvik formattering som försvårar ombrytningen. Typsnittet Times New Roman eller motsvarande föredras och texten bör skrivas med radavstånd 1,5. Artiklarna bör inte överskrida
20 sidor, inklusive noter och litteratur. Artiklarna skall ha en kort engelsk sammanfattning på ungefär en A4-sida. Sammanfattningen ska helst vara skriven på engelska men den kan också vara skriven på svenska. Sammanfattningarna språkgranskas/översätts av en professionell språkgranskare/översättare som redaktörerna sköter om. Bilder med eller utan bildtexter är välkomna. De bör senast lämnas in med den färdiga artikeln, helst som egna filer per e-post.

Bokrecensionerna skall inte överskrida 2 sidor och översikterna 5 sidor.
Artikelmanuskript insänds till redaktionen som bilaga per e-post endera som wordfil eller i RTF-format, se kontaktuppgifter. Alla artiklar genomgår en refereeprocedur där två referenter avgör
artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Referenterna väljs av redaktionsrådet och både referenten och skribenten förblir anonyma i förhållande till varandra. Efter refereeutvärderingen och den eventuella omarbetningen sändes det slutliga manuskriptet till redaktionen. Recensioner
och översikter insändes på samma sätt. Vid ytterligare frågor – kontakta redaktörerna.

UTFORMNING AV MANUSKRIPT
Citat skall utmärkas med kursiv, likaså termer som författaren önskar framhäva. Använd endast vänstermarginal, inte orddelningsfunktionen eller fasta sidbyten. Det är önskvärt med så få noter som möjligt. Eventuella noter skall placeras efter texten. Litteraturhänvisningarna görs i texten och inte i en notapparat. Hänvisningarna görs i en parentes som avslutar meningen med författarnamn, publiceringsår och sidhänvisning, sålunda: “…(Adolfsson 2000:50).” Inget mellanrum före eller efter kolon. Om författarens namn nämns i texten sättes en parentes omedelbart efter namnet endast med årtal och sidhänvisning: “…som Andersson ( 2000:50) hävdar…” Nämns författaren
och boktiteln(i kursiv) i den löpande texten, skall endast utgivningsår anges i parentes.: “…som behandlas av Maria Adolfsson i Fäderneslandets kännedom (2000)”.

En litteraturförteckning uppgörs efter texten och ordnas alfabetiskt enligt följande huvudprinciper:
Författare (efternamn, förnamn) Utgivningsår. Boktitel : Eventuell undertitel (båda i kursiv). Förlag, Utgivningsort. Förlaget kan utelämnas men utgivningsorten bör anges

Exempel på monografihänvisning:
Adolfsson, Maria, 2000. Fäderneslandets kännedom : Om svenska ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet. Etnologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm.
Exempel på artikelhänvisning:
Berger, Anne-May, 2002, “En studie av de käraste hemprydnadernas funktioner”. I: Budkavlen, årg. 81, s. 8-23.
Exempel på näthänvisning:
Nordin, Ingemar, 1998: “Ingemar Nordins textsida”. (online) På: http://www.tema.liu.se/people/igno/text.htm (31.3.1998)

Källorna anges före litteraturen.

MANUSKRIPTEN SKALL INNEHÅLLA FÖLJANDE
1 Titel och författarnamn.
2 Själva texten.
3 Numrerade slutnoter vid behov. Ange inte litteraturhänvisningar i noterna.
4 Källförteckning
5 Litteraturreferenser, alfabetiskt ordnade.
6 Engelsk sammanfattning (omkring 300 ord). Sammanfattningen kan även vara skriven på svenska.
7 Bilder i original och eventuella bildtexter insändes i samband med slutgiltigt manuskript.
Manuskript returneras vanligtvis inte. Redaktionen påtar sig ej heller ansvar för dem. Behåll därför originalexemplaret.

Redaktörernas kontaktuppgifter:

budkavlen@abo.fi

Lena Marander-Eklund, chefredaktör, Folkloristik, Åbo Akademi,
20500 Åbo, Finland, lmarande@abo.fi

Fredrik Nilsson, redaktör, Etnologi, Åbo akademi, 20500 Åbo, Finland, jtf.nilsson@abo.fi