Call for abstract 2020!

Djur och kultur – mellanartsliga relationer
Djur är närvarande i vår vardag på många olika sätt. Vi delar våra hem med djur, vi producerar, äter och konsumerar djur, vi arbetar tillsammans med djur och tillbringar vår fritid med dem, vi lär upp djur, vi jagar och bekämpar djur, vi dokumenterar djur. Samtidigt agerar vi tillsammans och bygger upp ömsesidiga relationer där djuren utgör aktörer med agens. Den kulturvetenskapliga tidskriften Budkavlen efterlyser artiklar för ett temanummer om djur, kultur och mellanartsliga relationer.
Under senare år har det skett ett kraftigt uppsving i kulturella djurstudier där bland annat relationen mellan människor och djur har fokuserats. Hur kan förhållandet mellan människa och djur undersökas kultur- och tvärvetenskapligt? Hur klassificeras, värderas och problematiseras djur? Hur förhåller vi oss till djur? Hur pratar vi om djur? Vilka praktiker uppstår i möten med djur? Hur uppstår och upprätthålls närhet och distans, vad känns bekant och vad upplevs som främmande? Var drar man upp gränser och när och var sker gränsöverskridanden mellan människor och djur i olika sociokulturella sammanhang?
Skicka in ditt artikelabstract (max en halv A4) till sonja.hagelstam@abo.fi, senast den 1.10.2019. Meddelande om godkänt abstrakt kommer i oktober 2019 och deadline för färdig artikel (10–20 sidor) är 31.3.2020.
Vänligen,
redaktörerna Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala

Budkavlen 2018 – specialnummer

Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

Red. Lena Marander-Eklund och Fredrik Nilsson

Omslagsbild: Rengöring av Aura Å. Anne Saarinen 2016 / Vastavalo.fi.

Årgång 97, 2018. 302 s., ill.

ISSN 0302-2447

I specialnumret av Budkavlen visar skribenterna hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi knappt ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad, eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs eller omges av tabun. Det är frågan om sådant som blir så trivialt att blicken sveper förbi utan att få fäste; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda.

Ambitionen har varit att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi har trängt ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

Temanumret – Under ytan – visar prov på den bredd som karaktäriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi.

Boken riktar sig till Budkavlens sedvanliga läsekrets, till studerande i kulturanalys samt till övriga intresserade.

Numret kan beställas från budkavlen@abo.fi.
Specialnumret kostar 25 € (inkl. moms) +  postningskostnader.

Förfrågningar kring boken kan riktas till
Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi) eller
Fredrik Nilsson (jtf.nilsson@abo.fi)
Boken finns tillgänglig från och med den 12.12.2018.

 

Call for abstracts!

Temanummer 2019

Den problematiserade kroppen

Vad gör kroppar med oss och vad gör vi med våra kroppar? Den kulturvetenskapliga tidskriften Budkavlen efterlyser artiklar för ett temanummer om kropp. I fokus ligger bland annat strategier som aktiveras när kroppar av olika slag konfronteras med varandra och med omgivningen. Möjliga infallsvinklar är till exempel hur egna och andras föreställningar om kroppen hanteras i utsatta situationer eller hur navigeringen i fysiska och sociala rum sker beroende på kroppsliga omständigheter. Kroppar problematiseras i olika sammanhang, men för vem blir kroppen problematisk egentligen – för bäraren eller för den utomstående?

Skicka in ditt artikelabstract (max en halv A4) till blanka.henriksson@abo.fi, senast den 10.12.2018. Meddelande om godkänt abstrakt kommer i januari 2019 och deadline för färdig artikel (10–20 sidor) är 15.5.2019.

Vänligen,

redaktörerna Blanka Henriksson, Jacob Löfgren & Maria Holmberg

 

https://blogs2.abo.fi/budkavlen/

Temanummer i Budkavlen: Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala.

I detta specialnummer visar skribenterna, som huvudsakligen kommer från etnologi respektive folkloristik vid Åbo Akademi, hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi kanske inte ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad, eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs, omges av tabun eller att de helt enkelt blir så triviala; att blicken sveper förbi utan att få fäste; att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda. Ambitionen är att diskutera hur sådana förträngningsprocesser går till samt att synliggöra sådant som är betydelsefullt, utan att vara särdeles iögonfallande. Ambitionen är därmed även att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi ska, annorlunda uttryckt, tränga ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

Målet med detta temanummer är att visa prov på den bredd som karaktäriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk Folkloristik vid Åbo Akademi. Författarna uppmanas därför att utgå från ett material, en fråga, ett case som de redan är bekanta med eller som de vill beforska. Utöver Budkavlens sedvanliga läsekrets ska detta nummer också rikta sig till studenter som är intresserade av kulturanalys och det ska därmed också användas i undervisningen i Kulturanalys vid Åbo Akademi.

Vi uppmanar härmed er att skicka abstracts där ni kort berättar vad ni vill skriva om (högst en halv A4). De färdiga artiklarna ska vara mellan 10 och 20 sidor långa.

Deadline för abstract: 1 december 2017

Deadline för färdiga artiklar: 31 mars 2018

Skicka abstract till Fredrik Nilsson ( jtf.nilsson@abo.fi) och Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi)

Budkavlen 2017

Artiklar

Kristofer Hansson: Den virtuella arbetsplatsen

Kim Silow Kallenberg, Jenny Ingridsdotter, Maria Vallström
och Elisabeth Wollin Elhouar: Nätrum och nättid. En netnografisk metoddiskussion med utgångspunkt i en studie av rural feminitet i ett Facebookforum

Magdalena Petersson McIntyre: Modebloggerskor: Om förhandlingar med femininitet

Nätverk och tidskrifter

Alex Snellman: Artefacta: ett virtuellt nätverk för konkret föremålsforskning

Sarah Hagström, Kajsa Rytikoski, Hanna Strandberg, Tove Ørstedt: Från papper till pixlar − en kulturvetenskaplig tidskrift blir digital

Översikter och granskningar

Helena Ruotsala: Vardagliga gränspraktiker. Att synliggöra och osynliggöra gränser i Tornedalen

Christina Sandberg: Lectio om Föreställningar om döden

Eljas Orrman: Om sambandet mellan orden timmer i betydelsen stockar
och virke samt timmer som räkneenhet för 40 st pälsskinn

Budkavlen 2016

Artiklar
Fredrik Nilsson: Ett dödande engagemang. En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare

Miia-Leena Tiili: Kinestetiska dispositioner och kulturellt vetande. Rörelse, förändring och kontinuitet inom sjöbevakningen

Johanna Björkholm: Upprätthållande av traditionell kunskap. Om immateriellt kulturarv och bevarande

Lena Marander-Eklund: ”Mycket av det vi företar oss eller låter bli, är beroende av vädret”. Engagemang i relation till väder

Meddelanden och översikter
Anne Bergman: Det vilda sökandet efter festernas ursprung