Call for abstracts!

Temanummer 2019

Den problematiserade kroppen

Vad gör kroppar med oss och vad gör vi med våra kroppar? Den kulturvetenskapliga tidskriften Budkavlen efterlyser artiklar för ett temanummer om kropp. I fokus ligger bland annat strategier som aktiveras när kroppar av olika slag konfronteras med varandra och med omgivningen. Möjliga infallsvinklar är till exempel hur egna och andras föreställningar om kroppen hanteras i utsatta situationer eller hur navigeringen i fysiska och sociala rum sker beroende på kroppsliga omständigheter. Kroppar problematiseras i olika sammanhang, men för vem blir kroppen problematisk egentligen – för bäraren eller för den utomstående?

Skicka in ditt artikelabstract (max en halv A4) till blanka.henriksson@abo.fi, senast den 10.12.2018. Meddelande om godkänt abstrakt kommer i januari 2019 och deadline för färdig artikel (10–20 sidor) är 15.5.2019.

Vänligen,

redaktörerna Blanka Henriksson, Jacob Löfgren & Maria Holmberg

 

https://blogs2.abo.fi/budkavlen/