Temanummer i Budkavlen: Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala.

I detta specialnummer visar skribenterna, som huvudsakligen kommer från etnologi respektive folkloristik vid Åbo Akademi, hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi kanske inte ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad, eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs, omges av tabun eller att de helt enkelt blir så triviala; att blicken sveper förbi utan att få fäste; att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda. Ambitionen är att diskutera hur sådana förträngningsprocesser går till samt att synliggöra sådant som är betydelsefullt, utan att vara särdeles iögonfallande. Ambitionen är därmed även att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi ska, annorlunda uttryckt, tränga ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

Målet med detta temanummer är att visa prov på den bredd som karaktäriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk Folkloristik vid Åbo Akademi. Författarna uppmanas därför att utgå från ett material, en fråga, ett case som de redan är bekanta med eller som de vill beforska. Utöver Budkavlens sedvanliga läsekrets ska detta nummer också rikta sig till studenter som är intresserade av kulturanalys och det ska därmed också användas i undervisningen i Kulturanalys vid Åbo Akademi.

Vi uppmanar härmed er att skicka abstracts där ni kort berättar vad ni vill skriva om (högst en halv A4). De färdiga artiklarna ska vara mellan 10 och 20 sidor långa.

Deadline för abstract: 1 december 2017

Deadline för färdiga artiklar: 31 mars 2018

Skicka abstract till Fredrik Nilsson ( jtf.nilsson@abo.fi) och Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi)

Budkavlen 2017

Artiklar

Kristofer Hansson: Den virtuella arbetsplatsen

Kim Silow Kallenberg, Jenny Ingridsdotter, Maria Vallström
och Elisabeth Wollin Elhouar: Nätrum och nättid. En netnografisk metoddiskussion med utgångspunkt i en studie av rural feminitet i ett Facebookforum

Magdalena Petersson McIntyre: Modebloggerskor: Om förhandlingar med femininitet

Nätverk och tidskrifter

Alex Snellman: Artefacta: ett virtuellt nätverk för konkret föremålsforskning

Sarah Hagström, Kajsa Rytikoski, Hanna Strandberg, Tove Ørstedt: Från papper till pixlar − en kulturvetenskaplig tidskrift blir digital

Översikter och granskningar

Helena Ruotsala: Vardagliga gränspraktiker. Att synliggöra och osynliggöra gränser i Tornedalen

Christina Sandberg: Lectio om Föreställningar om döden

Eljas Orrman: Om sambandet mellan orden timmer i betydelsen stockar
och virke samt timmer som räkneenhet för 40 st pälsskinn

Budkavlen 2016

Artiklar
Fredrik Nilsson: Ett dödande engagemang. En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare

Miia-Leena Tiili: Kinestetiska dispositioner och kulturellt vetande. Rörelse, förändring och kontinuitet inom sjöbevakningen

Johanna Björkholm: Upprätthållande av traditionell kunskap. Om immateriellt kulturarv och bevarande

Lena Marander-Eklund: ”Mycket av det vi företar oss eller låter bli, är beroende av vädret”. Engagemang i relation till väder

Meddelanden och översikter
Anne Bergman: Det vilda sökandet efter festernas ursprung

Budkavlen 2015

Artiklar

Pia Olsson: Dialoger mellan en snokande forskare och oförutsägbara ungdomar. Genus och ålder i växelverkan under ett skoletnografiskt fältarbete

Marianne Robertsson: Jeans som klädselsystem – jeanspraktiker med fokus på teoriutveckling och ”stuprörsjeans”

Lena Marander-Eklund & Eerika Koskinen-Koivisto: Ett vanligt liv. Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland

Doris Riemann: “Mama, fühlst Du Dich nicht unterdrückt?” – Zur Geschichte der Erwerbsarbeit als
generationelle Erfahrung von Pfarrfrauen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in
der Bundesrepublik Deutschland

Karin Lövgren: Gör om mig – åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre

Jeanette Edfelt: Om släktföremåls betydelse för individen och hemmet – föremålen och deras värdegrunder

Budkavlen 2014

Artiklar

Johanna Björkholm:  Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder

Maria Ekqvist:  Den goda marthahusmoderns hemslöjdsarbete. Hemslöjd som kvinnligt kompetensfält och nationalitetsmarkör på 1920- och 1930-talet

Kajsa Rytikoski:  Europeiskt och nationellt. En studie om Erasmuskulturen

Carina Sjöholm:  Värdskapets betydelse i upplevelsebaserade butiker

Översikter och granskningar

Thomas Rosenberg:  Från kärnkraftsort till trähusidyll – om medveten branding av den historiska staden Lovisa

Raoul J. Granqvist:  Erla Husgafvel, österbottnisk folklorist i två länder.  Närvarons problematik, nostalgins förförelse, exilens vemod

Notiser

Anna-Maria Åström:  Who has the right to belong?

Budkavlen 2013

Artiklar:

Sven-Erik Klinkmann: Speciella tidsrum hos essäisten Michel Ekman

Anita Beckman: Mellanrummets poesi. Om väntan, platser och tid

Susanne Österlund-Pötzsch: Hem, Hemlös, Hemlig. Reflektioner kring vandrande och spatial tillhörighet – ett metodologiskt experiment.

Sarah Hagström: Made in Fiskars. En inblick i kulturarv och varumärkesproduktion i Fiskars bruk

Anna-Maria Åström: Närhet och avstånd – om beroende och distansering mellan herrgårdens sociala skikt i Finland

Budkavlen 2012

Artiklar:

Charlotte Hagström: Nu är det fredagsmys! Chips och gemenskap när vardag blir helg.

Jakob Löfgren: For the company, the fun[…] I forget that bit.. the excuse to dress up – Discworld-fandom in Wincanton som intertextuell lek.

Ann-Helen Sund: Mera med mindre – föremål, material och praktiker i Marthaförbundets hushållsrådgivning

Lena Marander-Eklund: Som vi ropar får vi svar – metodolgiska aspekter på tillkomsten av skriftligt och muntligt biografiskt material.

Budkavlen 2011

Artiklar:

Carolina Holmqvist: Att leva med minnet. Coping i en krigsveterans berättande om kriget i Bromarv.

Sonja Hagelstam: I stridens hetta. Krigets fasor i brev från fronten.

Sonja Harju: Ryssens roll i konstruktionen av finländsk identitet.

Sofie Strandén-Backa: Typfigurer och folkligt berättande om krig.

Marcus Lepola: Medling och konflikthantering mellan finländska kolonister och tlingiter i Stika, Alaska i medlet av 1800-talet.

Kasper Westerlund: Från plastbåt till barkskepp. Kim Montins tryckta skrifter 1976-2004.

Budkavlen 2010

Artiklar:

Kristine Bärden: Filmtittandets praktiker i offentliga och privata utrymmen.

Lena Marander-Eklund: Med kriget i backspegeln – analys av ett frågelistmaterial med fokus på uttryckta emotioner.

Anna-Liisa Kuczynski: Translokala tillhörigheter? Finskhetens dimensioner på Åland.

Per-Anders Östling: Rättegångar mot botare i Norrland och Svealand under 1600-talet.

Bo Lönnqvist: Tingens ordning. Om etik kring en stelnad herrgård.

Budkavlen 2009

Artiklar:

Staffan Beijar: Den rituella familjejulen

Lena Marander-Eklund: Familjen och jag – familjen i förändring

Anna-Maria Åström: Hem och familj – centrumboende i Helsingfors under efterkrigstiden och 1950-talet.

Sonja Hagelstam: Trygghet och stabilitet i krigets tid. Relationen mellan sönerna vid fronten och föräldrarna hemma

Anna-Liisa Kuczynski: Värderingar i fokus – om inbördes förståelse i bikulturella familjer